Vanwege grote drukte bij PostNL kan het zijn dat de bezorging van je bestelling langer duurt, onze excuses hiervoor.

Welkom bij Printweb
Heeft u vragen voor ons?
  • T 088-091 9100
Registreren Inloggen
0€ 0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen. 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Printweb Media B.V. / Printweb.nl, Kvk 52753468, Fultonbaan 20, 3439 NE te Nieuwegein, hierna te noemen PW.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van PW afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Inde voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door PW uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen. 
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

Artikel 3 Herroepingrecht.
Aangezien drukwerk een "maat product" is, is het herroepingrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

Artikel 4 Afspraken. 
Afspraken of overeenkomsten zijn bindend als deze schriftelijk bevestigd zijn door een geautoriseerde medewerker van PW.

Artikel 5 Overeenkomst. 
5.1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor PW door haar bevestiging. 

5.2 Alle gegevens betreffende het aangebodene , alsmede alle andere gegevens op de site www.printweb.nl zijn voor PW niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen. 
6.1 Alle prijzen op www.printweb.nl zijn exclusief omzetbelasting en verzendkosten.

6.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen, 

Artikel 7 Kwantiteit. 
PW heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 Productiemiddelen. 
Middelen en materialen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van PW.

Artikel 9 Levering c.q. opleveringstermijnen. 
Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door PW is ontvangen.

Artikel 10 Afwerking. 
10.1 Lichte afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

10.2 Lichte afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de leveringsvoorwaarden van de vereniging van papiergroothandelaren.  

Artikel 11 Annuleren. 
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij jegens PW gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt PW zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht. 
12.1 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PW ter kennis zijn gebracht.

12.2 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door PW buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 13 Uitbesteding werk aan derden. 
Opdrachtgever machtigt PW om de opdracht door een derde partij, op een door PW gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 14 Meerwerk. 
14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan pdf-bestanden valt onder meerwerk.

14.2 Door PW te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Vervoer. 
De verzending geschiedt op de wijze zoals de opdrachtgever kiest in de shop. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Reclamaties. 
16.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, PW terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

16.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering PW wijst op gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties.

16.3 PW dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Opdrachtgever moet hiervoor mogelijk een aantal bewijsexemplaren naar PW opsturen.

16.4 Indien de reclamatie naar het oordeel van PW juist is, zal PW hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending van de complete originele uitgeleverde opdracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid. 
17.1 PW is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; - daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld: - fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd:- het niet halen van de indicatieve leveringstermijn, zie ook artikel 9.

17.2 PW is niet gehouden enige geleden bedrijfs en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

17.3 De opdrachtgever vrijwaart PW voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 18 Overmacht. 
18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuur-rampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PW of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PW, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PW, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PW overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18.2 PW is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud. 
19.1 Zolang PW geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van PW.

19.2 PW heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.

19.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten. 
20.1 Op alle door PW verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt PW zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met PW zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven van PW en zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

20.2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding. 
21.1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal PW in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. PW zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.

21.2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: - De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; - De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; - De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; - De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

21.3 PW is indien zij op lid 3 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door PW reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van PW op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 22 Betaling. 
22.1 Betalingen geschieden altijd voor uitlevering van uw order(s), tenzij u voor rembours gekozen heeft. Met de -knop plaats uw bestelling-, is uw order definitief geworden en verplicht u zich tot betaling van deze order. Vertragingen door late betaling kan PW niet worden aangerekend, tenzij anders afgesproken.

22.2 PW is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

22.4 Uit het enkele feit dat   zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht. 
Op alle door PW gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen. 
In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Zwolle bevoegd daarvan kennis te nemen.

< homepage

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Google